Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> News: Tytu? "World Car of the Year" dla BMW serii 3
Tytu? "World Car of the Year" dla BMW serii 3
(Data: 12.05.2006 08:37, Autor: adam)

Pi?ta generacja BMW serii 3 zdoby?o tytu? najbardziej popularnego modelu w swojej klasie (kategorii), w pi?kny i bezproblemowy sposób pokonuj?c 26 rywali w konkursie o jedn? z najwa?niejszych ?wiatowych nagród samochodowych.
 Tytu? „World Car of the Year” nadawany zostaje w nast?puj?cy sposób: 46 dziennikarzy z bran?y motoryzacyjnej wchodzi w sk?ad jury. Ich zadanie polega na ocenie i wyra?enie opinii na podstawie 20 kryteriów mi?dzy innymi takich jak: osi?gi, design, komfort, prowadzenie i funkcjonalno??. W tym roku nagrody zosta?y wr?czone na wystawie New York International Auto Show.
 W czasie konkursy, ?aden inny producent nie zrobi? tak wielkiego wra?enia na jury jak w?a?nie niemiecki koncern BMW. Seria 3 mo?e si? jeszcze pochwali? wyró?nieniem „World Car Design of the Year”. Zdobycie tak wysokich pozycji przez BMW ?wiadczy tylko o tym, ?e ci?gle samochody tej marki dowodz? pod wzgl?dem technologii, stylistyki czy komfortu. Warto wspomnie?, ?e w pierwszej trójce „World Performance Car” 2006 znalaz?o si? równie? BMW M5.
 Te wspania?e wyniki potwierdzaj? tak?e u?ytkownicy oraz eksperci samochodowi. Sukces, jaki osi?ga Seria 3 na ca?ym ?wiecie pokazuje nam wszystkim, jaki to jest wspania?y model z wyj?tkow? innowacj?, który jest wstanie zapewni? wysoki komfort przy dynamicznej je?dzie. Auto to spe?nia wszystkie wymagane kryteria, w 100%, wi?c nie ma, co si? dziwi?, ?e jest ?wiatowym liderem.

medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule