Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> News: Tytu? "World Car of the Year" dla BMW serii 3
Tytu? "World Car of the Year" dla BMW serii 3
(Data: 12.05.2006 08:37, Autor: adam)

Pi?ta generacja BMW serii 3 zdoby?o tytu? najbardziej popularnego modelu w swojej klasie (kategorii), w pi?kny i bezproblemowy sposób pokonuj?c 26 rywali w konkursie o jedn? z najwa?niejszych ?wiatowych nagród samochodowych.
 Tytu? „World Car of the Year” nadawany zostaje w nast?puj?cy sposób: 46 dziennikarzy z bran?y motoryzacyjnej wchodzi w sk?ad jury. Ich zadanie polega na ocenie i wyra?enie opinii na podstawie 20 kryteriów mi?dzy innymi takich jak: osi?gi, design, komfort, prowadzenie i funkcjonalno??. W tym roku nagrody zosta?y wr?czone na wystawie New York International Auto Show.
 W czasie konkursy, ?aden inny producent nie zrobi? tak wielkiego wra?enia na jury jak w?a?nie niemiecki koncern BMW. Seria 3 mo?e si? jeszcze pochwali? wyró?nieniem „World Car Design of the Year”. Zdobycie tak wysokich pozycji przez BMW ?wiadczy tylko o tym, ?e ci?gle samochody tej marki dowodz? pod wzgl?dem technologii, stylistyki czy komfortu. Warto wspomnie?, ?e w pierwszej trójce „World Performance Car” 2006 znalaz?o si? równie? BMW M5.
 Te wspania?e wyniki potwierdzaj? tak?e u?ytkownicy oraz eksperci samochodowi. Sukces, jaki osi?ga Seria 3 na ca?ym ?wiecie pokazuje nam wszystkim, jaki to jest wspania?y model z wyj?tkow? innowacj?, który jest wstanie zapewni? wysoki komfort przy dynamicznej je?dzie. Auto to spe?nia wszystkie wymagane kryteria, w 100%, wi?c nie ma, co si? dziwi?, ?e jest ?wiatowym liderem.

medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule
Pheng Laogumnerd Jean-Charles Naouri Cool video clips wolne niedziele 2018 http://www.kuam.com/story/37389009/travel-article-reveals-informative-facts-for-those-looking-for-trip-inspiration