Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> News: Idea i Pathfinder sprawdzone przez EuroNCAP!
Idea i Pathfinder sprawdzone przez EuroNCAP!
(Data: 03.05.2006 17:27, Autor: adam)

 Nissan Pathfinder i Fiat Idea s? kolejnymi autami, które zosta?y wnikliwie przebadane przez EuroNCAP pod kontem bezpiecze?stwa. Niestety rezultaty nie s? zbyt zadawalaj?ce, poniewa? oba modele po podsumowaniu dosta?y cztery gwiazdki a to minimum, kiedy to nawet najmniejsze samochody dzi? otrzymuj? pi?? gwiazdek.
 Przechodz?c jednak do szczegó?ów to Minivan Fiata oprócz czterech gwiazdek za ochron? pasa?erów otrzyma? tak?e tylko dwie gwiazdki w kategorii ochrona dzieci oraz niestety tylko jedn? za ochron? pieszych w kolizji z samochodem. EuroNCAP by?o bardzo rozczarowane, kiedy dowiedzia?o si? o tak niskim wyniku, bo w szczególno?ci teraz k?adzie na to bardzo du?y nacisk u producentów nowych samochodów.
 Podsumowuj?c wynik fiata móg?by by? zdecydowanie lepszy, ale tutaj win? ponosi ubogie wyposa?enie min. brak bocznych poduszek. Tak samo, je?li chodzi o bezpiecze?stwo dzieci bez mocowania ISOFIX nie ma szans na uzyskanie lepszego wyniku.
 Troch? lepiej za to wypad? test Nissana Pathfindera, cho? te? otrzyma? tylko cztery gwiazdki. Ale jednak nie mo?na zbytnio tych dwóch aut do siebie porównywa?, poniewa? pochodz? z ró?nych segmentów i rozpi?to?? pomi?dzy nimi jest dosy? du?a. Nissanowi naprawd? niedu?o zabrak?o do tej ostatniej, pi?tej gwiazdki. Warto podkre?li?, ?e Pathfindera dosta? maksymaln? liczb? punktów w zderzeniu bocznym, a to ju? co?, czym mo?e si? szczyci?. W pozosta?y kolejno dosta? trzy gwiazdki za ochron? dzieci oraz dwie w kolizji z pieszym.

medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule